TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022 – 2023

Văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỦA UNBD TỈNH ĐỒNG THÁP

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 , lớp 7 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r